Historia powstania i działalności organizacji związkowej
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
Politechniki Łódzkiej

ROK 1980
Powstanie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej

Powstanie w 1980 r. niezależnych, samorządnych związków zawodowych stało się możliwe po strajku w Stoczni Gdańskiej i strajkach solidarnościowych w całym kraju, a w ich konsekwencji podpisaniu 31 sierpnia porozumienia pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i Komisją Rządową.

5 września 1980 roku powstał w mieszkaniu Grzegorza Palki, pracownika Politechniki Łódzkiej, przy ul. Nawrot 43 w Łodzi Międzyzakładowy Komitet Założycielski (MKS) Ziemi Łódzkiej.

15 września odbyło się zebranie informacyjno-organizacyjne pracowników PŁ, przygotowane przez Grzegorza Palkę, Czesława Stradowskiego, Sławomira Seligę, Jana Bazelę oraz Tomasza Majewskiego, na którym spośród 1926 pracowników uczelni zgłaszających chęć wstąpienia do niezależnych samorządnych związków zawodowych wybrano 203 delegatów na zebranie założycielskie.

23 września na zebraniu delegatów, po zapoznaniu się ze statutem NSZZ „Solidarność”, uchwalonym poprzedniego dnia w Gdańsku, podjęto uchwałę o przystąpieniu NSZZ PŁ do MKZ NSZZ Ziemi Łódzkiej „Solidarność”.
Powołano Komitet Założycielski związku na uczelni, którego prezydium stanowili: przewodniczący Grzegorz Palka oraz członkowie: Andrzej Wilczkowski, Lech Brzeski, Władysław Kotełko, Wojciech Przanowski, Czesław Stradowski i Jan Ciupek.

W październiku 1980 roku na przewodniczącego uczelnianego Komitetu „Solidarności” wybrano Władysława Kotełko, co było związane z powołaniem Grzegorza Pali na stanowisko wiceprzewodniczącego MKZ Ziemi Łódzkiej. Od 10 listopada NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej zaczął pracować w oparciu o zarejestrowany statut.

 

ROK 1981
Pierwsza kadencja

10 stycznia 1981 r. na Walnym Zebraniu Delegatów wybrano pierwszą Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” na Politechnice Łódzkiej której przewodniczącym został Władysław Kotełko, a członkami: Czesław Stradowski, Grzegorz Palka, Edward Witek, Mariusz Wasilewski, Bolesław Bachman, Wojciech Przanowski, Grzegorz Chochulski, Jan Ciupek, Sławomir Seliga, Bogdan Chachulski, Krystyna Jachowicz-Kociołek, Witold Pawelski, Lecz Brzeski, Ryszard Batory, Andrzej Błaszczyk, Ewa Zborowska, Zofia Dwornik-Laskowska, Marek Golubiewski, Monika Marciniak, Jerzy Kozłowski, Leszek Wolf, Zbigniew Bartoszewski, Sędzimierz Furmańczyk, Olaf Gajl. Powołano Komisję rewizyjną w składzie: Michał Jabłoński – przewodniczący oraz członkowie: Krzysztof Gniotek, Mirosława Szczęsna, Marek Michoń i Teresa Bogowicz-Lasocińska.

Przewodniczącego Komisji Zakładowej zaczęto zapraszać na posiedzenia Senatu PŁ, a przedstawicieli związku do rad wydziałów, kolegiów instytutów, komisji i innych ciał kolegialnych.

Członkowie „Solidarności” naszej uczelni brali czynny udział w działaniach zmierzających do demokratyzacji, decentralizacji i powrotu akademickich zasad w polskim szkolnictwie wyższym. Wyrażało się to w pracach I Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki przy opiniowaniu pakietu ustaw o nauce, w tym ustawy o szkolnictwie wyższym oraz „solidarnościowej” wersji tej ustawy.

Opinie wyrażane przez Komisję Zakładową miały znaczący wpływ na treść nowej ordynacji wyborczej do władz Politechniki Łódzkiej. Wybory rektora, prorektorów, członków senatu, dziekanów i członków rad wydziałów odbywały się przy aktywnym udziale członków związku, co miało niebagatelne znaczenie wobec niemal trzech tysięcy członków.
Wybrany według demokratycznej ordynacji wyborczej rektor prof. dr hab. Jerzy Kroh i prorektor do spraw studenckich doc. dr hab. Wojciech Barański byli członkami „Solidarności”.
Profesorowie Jerzy Kroh, Zygmunt Lasocki, Jerzy Leyko, Jerzy Rachwalski, Jerzy Sułocki, Włodzimierz Surewicz, Henryk Sugier, Tadeusz świątkowski, Kazimierz Zakrzewski i wielu innych brali czynny udział w działalności związku i wielokrotnie służyli swymi radami członkom Komisji Zakładowej.

Grzegorz Palka znalazł się we władzach regionalnych i krajowych, obejmując funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej oraz delegata regionu na Krajowy Zjazd Delegatów, gdzie wybrano go na wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej związku.

 

Od grudnia 1981 r. do maja 1989 r.
Niejawna działalność związku

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku przerwało działalność związku. Od tej pory rozpoczęły się represje wobec członków „Solidarności”. Internowany został Grzegorz Palka, a następnie, po dłuższej działalności w konspiracji – Czesław Stradowski.

Wojciech Barański został usunięty z funkcji prorektora, a przedstawicieli „Solidarności” usunięto z senatu, rad wydziałów i kolegiów instytutów. (Już 14 grudnia, np. dr Stefan Sztromajer, delegat „Solidarności” do kolegium Instytutu, otrzymał pismo następującej treści: „W związku z zaistniałą sytuacją w kraju nie przewiduje się udziału pana doktora jako przedstawiciela Zw. Zawod. „Solidarność” na kolegium w dniu 15 XII 81 r.”.

Wielu członków „Solidarności” na Politechnice Łódzkiej rozpoczęło działalność nielegalną. Zbierano składki członkowskie, udzielano zasiłków statutowych, kolportowano prasę podziemną, działała biblioteka – wzbogacana stale o nowe pozycje.

Sędzimierz Furmańczyk koordynował działalność kół związkowych, organizował zbiórkę środków pieniężnych i darów dla internowanych oraz ich rodzin i zajmował się nadzorem nad tymi pracami. Prowadził również współpracę z duszpasterzem internowanych ks. Stefanem Miecznikowskim SJ.

Sędzimierz Furmańczyk, wspólnie z Czesławem Stradowskim, zajmował się akcją zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL w sprawie zwolnienia z aresztu siedmiu działaczy związku, wśród nich Grzegorza Palki, oskarżonych o „działanie w zmowie w celu obalenia ustroju siłą”. Petycję tę poparło 1008 pracowników Politechniki Łódzkiej.

 

ROK 1989
Odtwarzanie NSZZ „Solidarność” na Politechnice Łódzkiej

W okresie poprzedzającym obrady Okrągłego Stołu przedstawiciele „Solidarności” PŁ uczestniczyli niemal we wszystkich ogólnopolskich spotkaniach działaczy związkowych wyższych uczelni, organizowanych nielegalnie w różnych miastach Polski.

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, a następujące potem procesy przemian ustrojowych otworzyły możliwość odtworzenia działalności niezależnego związku zawodowego na Politechnice Łódzkiej.

10 lutego zawiązał się piętnastoosobowy Komitet Relegalizacyjny „Solidarności”, powiększony wkrótce do 27 osób. Przewodniczącym Komitetu został Władysław Kotełko. W posiedzeniach Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej brał udział Kazimierz Filipiak.

17 kwietnia, po ponownym wpisaniu do rejestru NSZZ „Solidarność” przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, Komitet Relegalizacyjny przekształcił się w Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” na Politechnice Łódzkiej i rozpoczął pełnienie funkcji statutowych władz organizacji zakładowej. 18 kwietnia o fakcie tym został powiadomiony rektor Politechniki Łódzkiej.

4 maja zgłoszono przystąpienie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” na Politechnice Łódzkiej do regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Przedstawicielami Politechniki Łódzkiej w Komitecie Organizacyjnym zostali: Marek Golubiewski i Zofia Dwornik-Laskowska.

 

Od 31 maja 1989 r. do 17 grudnia 1991 r.
Druga kadencja Komisji Zakładowej

31 maja 1989 roku wybrano drugą Komisję Zakładową, z przewodniczącym Markiem Golubiewskim, sekretarzem Juliuszem Grabskim i skarbnikiem Sędzimierzem Furmańczykiem.
W skład Komisji weszli: Jan Ciupek, Zofia Dwornik-Laskowska, Kazimierz Filipiak, Bohdan Goliński, Władysław Kotełko, Grażyna Krusz, Włodzimierz Lefik, Ireneusz Marek, Andrzej Potapczyk, Marek Stelmachowski, Bogusław święcicki, Mariusz Wasilewski, Mirosław Wieczorek, Andrzej Wilczkowski. Pracom w Komisji Rewizyjnej przewodził Bolesław Bolanowski przy współpracy Marka Adamca, Krzysztofa Gniotka, Henryki Kasicy i Jerzego Wałęzy.
Ze względu na rezygnację kilku członków Komisji Zakładowej z powierzonych funkcji na Zakładowym Zebraniu Delegatów w dniu 8.01.1991 r. dokonano wyborów uzupełniających nowych członków KZ. Nowymi członkami zostali: Maria Cybulska, Andrzej Bartczak, Tadeusz Feliksiński, Małgorzata Zalewicz, która przyjęła funkcję sekretarza Komisji.

Rozpoczął się drugi okres legalnej działalności NSZZ „Solidarność” na Politechnice Łódzkiej. Zgodnie ze statutem jest to działalność w zakresie obrony interesów pracowniczych oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

W tym czasie, z inicjatywy Włodzimierza Lefika, Politechnika Łódzka stała się terenem spotkań działaczy „Solidarności” z polskich uczelni, którzy opiniowali projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i dyskutowali o sprawach organizacji nauki polskiej.
Jednym z trudniejszych zadań Komisji, uwieńczonych sukcesem, było zlikwidowanie komisji rektorskiej zajmującej się sprawami płac i zatrudnienia, składającej się głównie z przedstawicieli władz administracyjnych Politechniki Łódzkiej.
Powołano Komisję do spraw pracowniczych, której członkowie są delegowani przez obie organizacje związkowe działające na PŁ, z przewodniczącego mianuje rektor. Pierwszym przewodniczącym tej komisji został członek „Solidarności” prof. dr hab. inż. Józef Mayer.

W tym okresie powstał nowy statut naszej uczelni, w opracowaniu którego aktywnie uczestniczyli przedstawiciele „Solidarności” a szczególnie prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk.

W celu uzyskania opinii szerokiego kręgu pracowników na temat najbardziej dla nich istotnych spraw (np. sposobu zatrudniania adiunktów), Komisja Zakładowa przeprowadziła badania ankietowe. Wyniki opracowane przez Marię Cybulską przekazane zostały członkom senatu PŁ.
Zainicjowano otwarte spotkanie władz uczelni z pracownikami, poświęcone dalszemu losowi adiunktów, co zapobiegło napięciom obserwowanym na wielu innych polskich uczelniach.

Oprócz działalności związkowej członkowie „Solidarności” podejmowali się innych prac, jak np. podczas wyborów do parlamentu w czerwcu 1989 r., wyborów prezydenta RP oraz wyborów samorządowych.

Nasi członkowie objęli odpowiedzialne funkcje radnych gminy łódzkiej, a spośród nich Grzegorz Palka wybrany został na prezydenta miasta, Elżbieta Hibner – na wiceprezydenta. Andrzej Potapczyk został członkiem prezydium Rady Miejskiej, Bolesław Bolanowski przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a Jerzy Domagalski, Władysław Kotełko, Krzysztof Kuźmiński, Jerzy Wałęza, Mirosław Wieczorek jako radni uczestniczyli w pracach wielu komisji przy Radzie Miejskiej. Komendantem Straży Miejskiej został Sławomir Seliga.
W strukturach Regionu Ziemi Łódzkiej pracowali: Ireneusz Marek – członek Prezydium Zarządu, Marek Adamiec – członek Zarządu i Marek Stelmachowski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 

Od 17 grudnia 1991 r. do 26 stycznia 1995 r.
Trzecia kadencja Komisji Zakładowej

17 grudnia 1991 r. wybrano Komisję Zakładową na trzecią kadencję, z przewodniczącym Markiem Golubiewskim, wiceprzewodniczącym Andrzejem Bartczakiem, sekretarzem Marią Cybulską i skarbnikiem Janem Kryczką.
Pozostały skład Komisji tworzyli: Zofia Dwornik-Laskowska, Tadeusz Feliksiński, Kazimierz Filipiak, Maria Kotełko, Władysław Kotełko, Piotr Malinowski, Maria Mikulska, Krzysztof Pacholski, Anna Zajdler, Jerzy Żurak.

Komisję Rewizyjną tworzyli: Tadeusz Jeske – przewodniczący, Kazimierz Wańkowicz, Małgorzata Zalewicz i Tadeusz Łyszkowski.

Prawidłowy rozwój polskiej nauki był zawsze przedmiotem troski i działania „Solidarności” na PŁ, a problemy finansowania szkolnictwa wyższego dominowały w działalności związku zarówno w tej kadencji, jak i następnej.

W celu uświadomienia społeczeństwu i jego przedstawicielom w parlamencie znaczenia nauki i szkolnictwa wyższego „Solidarność” organizowała wiele akcji między innymi oflagowania uczelni, przerwy w pracy i przemarsze w Warszawie oraz zainicjowała protest rektorów łódzkich wyższych uczelni i organizacji związkowych.

Corocznie organizowane były z okazji świąt Bożego Narodzenia imprezy dla dzieci i spotkania emerytowanych członków „Solidarności”.

Wiele uwagi poświęcono problemom bhp, które rozwiązywane były w wyniku pertraktacji z władzami uczelni. Z ramienia związku działał w tym zakresie z duzym zaangażowaniem Kazimierz Filipiak – członek Komisji Zakładowej. Zorganizował On w 1994 r. wybory społecznego inspektora pracy, którym został Jan Andrzejczak – członek „Solidarności”.

Członkami władz związkowych poza uczelnią zostali: Maciej Kononowicz (członek i skarbnik Zarządu Regionu), Kazimierz Filipiak (delegat na Krajowy Zjazd i członek Zarządu Regionu), Tadeusz Feliksiński (członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej), Witold Tarczyński (członek prezydium Krajowej Sekcji Nauki). Przedstawicielem „Solidarności” w negocjacjach z rządem w sprawie finansowania polskich uczelni i wynagradzania ich pracowników został Jerzy Żurak. uczelnia miała swojego przedstawiciela w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wybranego już po raz drugi prof. Janusza Turowskiego – członka naszego związku.

 

Od 26 stycznia 1995 r. do 12 marca 1998 r.
Czwarta kadencja Komisji Zakładowej

Komisja Zakładowa ukonstytuowała się 26 stycznia 1995 r. w następującym składzie: przewodniczący – Andrzej Bartczak, wiceprzewodniczący – Tadeusz Feliksiński, sekretarz – Maria Cybulska, skarbnik – Jan Kryczka. Od października 1995 roku funkcję sekretarza przejęła Zofia Dwornik-Laskowska.

Członkowie Komisji: Jerzy Domagalski, Maria Druri, Zofia Dwornik-Laskowska, Kazimierz Filipiak, Marek Golubiewski, Marek Kaźmierczak, Maria Kotełko, Anna Kocimowska-Badek, Anna Zajdler i Jerzy Żurak.

W Komisji Rewizyjnej pracowali: Kazimierz Wańkowicz jako przewodniczący oraz Zofia Sztromajer, Maciej Kononowicz i Marek Kryczka – członkowie.

Od początku kadencji szczególnej uwagi wymagały sprawy pracownicze, bowiem w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej i finansowej uczelni oraz zmniejszenia dotacji z MEN, pojawiło się zagrożenie zwolnieniami z pracy.

Wskutek interwencji Komisji Zakładowej cofnięto wiele nieuzasadnionych zwolnień indywidualnych, a skutki zwolnienia grupowego, spowodowanego likwidacją Zakładu Remontowo-Budowlanego (ZRB), złagodzono udzielając pomocy w uzyskaniu nowego zatrudnienia.

Korzystne dla pracowników zmiany w „Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych” przyjęto w Uczelnianej Komisji Socjalnej po referendum na temat podziału funduszu socjalnego, w którym udział wzięło ponad 500 osób. Komisja Zakładowa wprowadziła zasadę udzielania odpraw emerytalnych członkom NSZZ „Solidarność” przechodzącym na emeryturę.

Istotnym elementem działalności związku jest możliwość obrony interesów kolegów poprzez liczącą się reprezentację naszych członków w senacie uczelni, radach wydziałów i innych ciałach kolegialnych.

Ważną rolę spełnia regularna łączność przewodniczącego z rektorem i częste spotkania rektora z przewodniczącym obu związków zawodowych.

Poprzez uczestnictwo w rektorskiej Komisji ds. pracowniczych przedstawiciele Komisji Zakładowej w dużej mierze przyczynili się do wprowadzenia w życie systemu płacowego, który uwzględnia interesy pracownicze i godzi je ze zmianami w systemie zarządzania uczelnią.

Zakończone zostały sukcesem, zainicjowane przez Komisję Zakładową działania w sprawie korzystnego opodatkowania pracowników z uwzględnieniem praw autorskich.

Działalność Komisji jest dostrzegana i wysoko oceniana, a dowodem uznania było powierzanie naszym członkom funkcji w strukturach związku poza uczelnią.

Do Zarządu Regionu wybrani zostali Marek Golubiewski i Kazimierz Filipiak, który następnie został delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu. Marek Golubiewski jest również koordynatorem Krajowej Sekcji Nauki (KSN) w regionie łódzkim, a Tadeusz Feliksiński – wiceprzewodniczącym Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Ziemi Łódzkiej. W pracach Komisji Trójstronnej, jako ekspert w sprawach płacowych, stronę związkową reprezentuje Jerzy Żurak.

Premier Jerzy Buzek powierzył sprawowanie urzędu wojewody sieradzkiego Kazimierzowi Filipiakowi.

 

Od 12 marca 1998 r. do 14 marca 2002 r.
Piąta kadencja Komisji

W piątej kadencji, obejmującej lata 1998 – 2002 na przewodniczącego ponownie został wybrany Andrzej Bartczak, wiceprzewodniczącego Tadeusz Feliksiński, sekretarza Zofia Dwornik-Laskowska, skarbnika Jan Kryczka. W skład tej Komisji weszli: Jerzy Domagalski, Maria Druri, Marek Golubiewski, Jerzy Goszczyński, Marek Kaźmierczak, Maria Kotełko, Feliks Kurp, Krystyna Skirzyńska i Anna Zajdler. Komisję rewizyjną utworzyli: Kazimierz Wańkowicz – przewodniczący i członkowie: Zofia Sztromajer, Tadeusz Pacyniak i Marek Kryczka.

W maju 1998 roku przeprowadzono szeroko zakrojona akcję poparcia apelu środowiska akademickiego do premiera Jerzego Buzka i rządu RP w związku z planowanym zamrożeniem do roku 2002 nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Celem protestu było wynegocjowanie z rządem zwiększenia wydatków z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i badania naukowe z 1,3 do 2,5 % produktu krajowego brutto (PKB) oraz poprawy sytuacji materialnej pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych.

W październiku 1999 r. Kazimierz Wańkowicz został wybrany do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciele naszej organizacji brali aktywny udział w pracach Krajowej Sekcji Nauki (KSN) i Kurii Doktorów Wyższych Szkół Technicznych.

Wspólnie z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego podejmowane były próby stworzenia pracowniczego programu emerytalnego, niestety bez rezultatu ze względu na brak odpowiedniej regulacji prawnej.

Komisja Zakładowa, wspólnie z Zarządem Regionu, prowadziła szkolenia informacyjne związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

W tej kadencji nadal kontynuowana była współpraca Komisji ds. socjalnych z Działem Administracyjno-Socjalnym Politechniki Łódzkiej. Podobnie jak w poprzednich kadencjach Komisja opiniowała projekty preliminarza działalności socjalnej na PŁ

Dyskusje i negocjacje na temat zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych (ZFśS) bywały nieraz bardzo trudne. Pozytywny efekt końcowy tych negocjacji był często zasługą Anny Zajdler – przewodniczącej Komisji Socjalnej, która zawsze wkładała wiele serca i zaangażowania w sprawy dotyczące przyznawania zapomóg i dofinansowania wypoczynku pracowników oraz ich dzieci. Komisja nie wyraziła zgody na propozycje zniesienia, organizowanego od lat przez Dział Administracyjno-Socjalny PŁ, wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Dużo czasu i determinacji ze strony przewodniczącego KZ Andrzeja Bartczaka wymagały spotkania i rozmowy z władzami uczelni dotyczące podwyższenia wynagrodzeń pracowników PŁ w ramach regulacji płac. Komisja ds. interwencji i zatrudnienia interweniowała z rezultatem pozytywnym, zapobiegając nieuzasadnionym zwolnieniom i nieprawidłowościom płacowym.

Podejmowano starania o wprowadzenie 100 % wynagrodzenia za zasiłki chorobowe dla nienauczycieli. Okazało się, że jest to niemożliwe ze względu na uwarunkowania prawne wynikające z kodeksu pracy.

Koledzy Tadeusz Feliksiński, Jerzy Goszczyński i Jan Kryczka prowadzili szkolenia związkowe we współpracy z Regionalnym Działem Szkoleń, a Jan Kryczka dodatkowo z Działem Szkoleń Komisji Krajowej. W Zarządzie Regionu działali Jan Kryczka i Tadeusz Feliksiński, który był również członkiem prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej. Marek Golubiewski był delegatem Regionu na Krajowy Zjazd Delegatów.

Odbywały się również liczne zebrania i dyskusje nt. zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Organizowano spotkania z posłami w celu przedstawienia oczekiwań społeczności akademickiej.

Tak jak i w poprzednich kadencjach, każdego roku z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowywane były paczki dla dzieci członków związku oraz spotkania i paczki dla emerytowanych członków.

Stałym zwyczajem było rozprowadzanie przez biuro związku ulgowych biletów do teatru i kina, których koszt dla członków związku i osoby towarzyszącej był w połowie refundowany przez związek.

 

Od marca 2002 roku – szósta kadencja

Obecna Komisja Zakładowa rozpoczęła swoją pracę w 2002 roku. Jej skład przedstawia się następująco: na przewodniczącego ponownie został wybrany Andrzej Bartczak. Tadeusz Feliksiński i Jerzy Goszczyński zostali wiceprzewodniczącymi a Krystyna Skirzyńska – sekretarzem. Stanisław Zaręba przyjął funkcję skarbnika, a członkami KZ zostali: Henryk Fidos, Marek Golubiewski, Marek Kaźmierczak, Maria Kotełko, Elżbieta Patyk, Katarzyna Perlińska-Sipa, Małgorzata Polakow-Banaszkiewicz, Włodzimierz Sowiński, Andrzej Szczepaniak, Włodzimierz Wawszczak i Anna Zajdler.

Kontrolę nad prawidłowością prac Komisji Zakładowej prowadzi Komisja rewizyjna w składzie: przewodniczący – Jan Kryczka i członkowie – Krystyna Bartczak, Tadeusz Pacyniak i Marian Perlikowski.

Stałym tematem są sprawy wynagrodzenia i zatrudnienia oraz regulacji prawnych zawartych w utworzonej właśnie ustawie o szkolnictwie wyższym.

Z inicjatywy organizacji związkowych trzech uczelni łódzkich: Politechniki, Uniwersytetu i Uniwersytetu Medycznego powołana została Regionalna Sekcja Nauki Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Z naszej organizacji w radzie tej sekcji pracują: Tadeusz Feliksiński, Jerzy Goszczyński i Jan Kryczka, a w Komisji Rewizyjnej – Włodzimierz Wawszczak.

Do Zarządu Regionu weszli Andrzej Bartczak i Tadeusz Feliksiński (jest On również członkiem prezydium ZR), a do Regionalnej Komisji Rewizyjnej wybrano Jerzego Goszczyńskiego.
Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów jest Kazimierz Filipiak. W Radzie Krajowej Sekcji Nauki pracuje Jan Kryczka. Członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego piątej kadencji jest ponownie Kazimierz Wańkowicz.

Po latach rewolucji przyszły dla nas – związkowców lata codziennej walki o dobro każdego pracownika. Sytuacja gospodarcza i wynikające z niej problemy społeczne są przyczyną powstawania wielu ognisk zapalnych na styku pracownik – pracodawca. Pojawiają się nowe zadania dla związkowców, równie ważne jak te, które mamy już za sobą. Komisja obecnej kadencji, a także każdej następnej będzie wypełniała swoje statutowe obowiązki tak, jak w latach ubiegłych, nie tylko wspierając swoich członków, lecz każdego kto takiej pomocy potrzebuje.

Biuro Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej

Działalność poszczególnych komisji zakładowych nie byłaby możliwa, gdyby nie sprawnie pracujący zespół biura. W pierwszym okresie sprawami biurowymi zajmowały się Ewa Zborowska i Alina Klekot, następnie Maciej Kononowicz. Po odejściu Macieja Kononowicza do pracującej do dzisiaj Aliny Klekot dołączyła Jadwiga Pietrzak. Od kilku lat pracuje w biurze także Agnieszka Zajdler-Piątkowska.

Uśmiechnięte i życzliwe służą radą i pomocą ze świadomością, że są pierwszym łącznikiem pomiędzy członkami „Solidarności” a innymi pracownikami nienależącymi do naszej organizacji a Komisją Zakładową

Historia NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej, przedstawiona powyżej, została opracowana w oparciu o materiały źródłowe i protokóły zebrań przez zespół w składzie: Krystyna Skirzyńska, Małgorzata Polakow-Banaszkiewicz, Marek Kaźmierczak, Marek Golubiewski, Jerzy Goszczyński i Zofia Sztromajer.