12 maja 2018 odbyła się nasza wycieczka z przewodnikiem po ARBORETUM w Rogowie.

Przez 2 godziny zrobiliśmy sobie spacer po ścieżkach cudownego, ogromnego  ogrodu pełnego zapachów.

Pogoda była idealna, słoneczna, a szliśmy po zacienionych alejach chłonąc zapachy i wspaniałą wilgotną świeżość piątkowego deszczu (w tym samym czasie, w piątek, w Łodzi była powódź…).

Przepięknie kwitną właśnie azalie i rododendrony, ogromne kiście kolorowych kwiatów.

Pani przewodnik opowiadała nam o unikatowych i często nieznanych nam roślinach, wyjątkowych okazach.

Wiele osób robiło notatki oraz zdjęcia, żeby móc zakupić sobie później sadzonki.

Na koniec wspólnie zorganizowaliśmy sobie ognisko w przygotowanym specjalnie dla nas klimatycznym miejscu.

Były kiełbaski, ogóreczki, chlebek, ale i słodycze i owoce…… smacznie. I chyba wszyscy się objedli.

Grupa dzieci świetnie się bawiła, a dorośli pochłonięci byli dyskusją. Wszystko udało się bardzo.

Zachęcamy do uczestnictwa w naszych imprezach, bo warto……..

 

 

 

JM Rektor PŁ Sławomir Wiak

oraz

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PŁ

organizują

IV PIKNIK RODZINNY

z okazji DNIA DZIECKA

pod hasłem „PRZYGODY PIRATA DRABINKI”

Impreza odbędzie się dnia 10 czerwca 2018 (niedziela)

w godzinach 1000 – 1400, na terenie Kampusu A (przy Kwesturze)

Piknik Rodzinny organizowany jest dla dzieci wszystkich pracowników,

w wieku od 1 roku do 10 lat, wraz z RODZICAMI.

Wstęp na Imprezę za okazaniem zaproszenia,

które można otrzymać w Biurze KZ (ul. Żeromskiego 116, budynek A28, I piętro, p. 107, 105),

w dniach 21 – 30.05.2017.  Ilość miejsc jest ograniczona.

Na imprezie przewidziany jest program cyrkowo – teatralny „Przygody pirata Drabinki” oraz zabawy, konkursy, szczudlarze, dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa…..

Można będzie zabrać ze sobą koce do rozłożenia na trawie, czy kosze piknikowe.

Wszyscy uczestnicy Pikniku Rodzinnego muszą zapoznać się z REGULAMINEM IMPREZY.

SPOTKAJMY SIĘ WSZYSCY PRZY DOBREJ ZABAWIE NA PIKNIKU RODZINNYM

GORĄCO ZAPRASZAMY

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PŁ

Jacek Sawicki

REGULAMIN IMPREZY „PIKNIK RODZINNY”

 10 czerwca 2018r., w godzinach 10.00-14.00

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania Pikniku Rodzinnego, dnia 10 czerwca 2018 roku.
 2. Teren Kampusu A – Politechniki Łódzkiej, zwany dalej terenem pikniku, będzie otwarty dla uczestników imprezy, w godzinach 9.30 – 14.30, w dniu pikniku.
 3. Organizatorem Pikniku Rodzinnego jest Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej.
 4. Wstęp na teren pikniku jest bezpłatny, za okazaniem zaproszenia na imprezę.
 5. Miejsce dla uczestników pikniku rodzinnego to teren zielony w obszarze pomiędzy budynkiem Katedry pojazdów i podstaw budowy maszyn, kwestury, magazynu PŁ oraz parter fabryki inżynierów. Zabrania się wchodzenia na pozostałą część kampusu, na piętra fabryki inżynierów oraz w miejsca oddzielone taśmą.
 6. Na terenie obiektu zostanie udostępniona toaleta, dla uczestników pikniku, na czas imprezy, na parterze Fabryki Inżynierów, za pisemną zgodą Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. inż. Tomasza Kubiaka. W pomieszczeniach tych obowiązuje zachowanie czystości oraz poszanowanie znajdujących się tam sprzętów i urządzeń.
 7. Organizator zatrudnia podwykonawcę, Fundację Teatr Kubika. Fundacja posiada ubezpieczenie OC na sumę 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
 8. W czasie trwania pikniku rodzinnego organizator zleca zabezpieczenie imprezy, pod względem przeciwpożarowym, OSP Mileszki.
 9. Organizator zapewnia opiekę dwóch ratowników medycznych z karetką pogotowia dla zabezpieczenia medycznego pikniku rodzinnego.
 10. Bezpieczeństwo i porządek w trakcie imprezy, organizator powierza służbom porządkowym PŁ – Konsorcjum Firm: City Security S.A., City Security Group sp. z o.o., Agencja Ochrony Eskort sp. z o.o.
 11. Organizator posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na kwotę 100 000 zł, w Generali Group, obowiązujące w okresie 13.05.2018 – 12.05.2019.
 12. Uczestnicy pikniku zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu oraz poszanowania sprzętów, wszelkich urządzeń, instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, Politechniki Łódzkiej oraz Fundacji Teatr Kubika.
 13. W pikniku mogą uczestniczyć dzieci pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie. Organizator nie sprawuje opieki nad dziećmi podczas trwania pikniku.
 14. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren pikniku.
 15. Zabrania się wnoszenia na teren pikniku rodzinnego alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych substancji, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków oraz przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego.
 1. Na terenie pikniku zabrania się tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, czy innymi pojazdami bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź usunięcia sprzętów przez służby porządkowe.
 2. Osoby przybywające na teren imprezy mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed wejściem na teren pikniku, jak również na jego terenie.
 3. Służba porządkowa ma prawo użycia wszelkich dozwolonych środków w stosunku do osób zakłócających porządek imprezy.
 4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy natychmiast powiadomić straż pożarną, służby porządkowe oraz organizatora, a jednocześnie osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 5. Uczestnicy pikniku rodzinnego mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający sobie i innym uczestnikom imprezy.
 6. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości należy zgłaszać do ratowników medycznych, dyżurujących podczas imprezy w karetce pogotowia oraz do organizatora pikniku.
 7. Wizerunek osób przebywających na terenie pikniku może zostać utrwalony na kamerach, bądź aparatach fotograficznych, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocji związku. „Uczestnicząc w Pikniku Rodzinnym, dnia 10.06.2018r., na terenie Politechniki Łódzkiej, automatycznie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie  mojego wizerunku, jak i wizerunku mojego dziecka, na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich). Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz kręconego filmu, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celach niekomercyjnych”.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie pikniku.
 9. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek podczas imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności.
 10. Regulamin Pikniku Rodzinnego, jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PŁ: solidarnosc.p.lodz.pl

ORGANIZATOR

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „Solidarność” PŁ