Bez tytułuPP

 KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PŁ

Serdecznie zaprasza członków związku ze swoimi dziećmi do

edukacyjnej wycieczki po łódzkim ogrodzie botanicznym z przewodnikiem,

zakończonej wspaniałą zabawą i wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

       Impreza odbędzie się dnia:

13.05.2017w sobotę, START godz. 945

Bilety w cenie: 8 zł – osoby dorosłe, 4 zł – dzieci, dzieci do lat 5 wchodzą bezpłatnie

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zapisy na wycieczkę, do wyczerpania miejsc, w Biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w godzinach  1000 – 1400

KOMISJA ZAKŁADOWA ZAPEWNI: kiełbaski do ogniska, pieczywo, ketchup, wodę

butelkowaną, kawę, herbatę, coś słodkiego, naczynia jednorazowe !!! Można zabrać ze sobą koce i kosze piknikowe…….

ZBIÓRKA 13.05.2017 O GODZ 9.45 POD BRAMĄ OGRODU BOTANICZNEGO OD UL. RETKIŃSKIEJ

REGULAMIN WYCIECZKI

po Ogrodzie Botanicznym z przewodnikiem, zakończonej ogniskiem,

dnia 13 maja 2017r., od godziny 10.00

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania Wycieczki po Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, oraz na czas wspólnego ogniska, dnia 13 maja 2017 roku.
 2. Organizatorem Wycieczki jest Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej.
 3. W wycieczce mogą uczestniczyć dorośli oraz dzieci pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie. Organizator nie sprawuje opieki nad dziećmi podczas trwania wycieczki.
 4. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
 5. a) przestrzegania przepisów bhp, ppoż oraz regulaminu obowiązującego na terenie Ogrodu Botanicznego;
 6. b) utrzymania porządku w trakcie wycieczki oraz w miejscu organizowanego ogniska;
 7. c) respektowania wszelkich zaleceń pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej dotyczących bezpieczeństwa i zachowania porządku.
 8. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren Ogrodu Botanicznego.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren Ogrodu Botanicznego alkoholu, środków odurzających, niebezpiecznych substancji oraz przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia bądź zdrowia ludzkiego. Jednocześnie zabrania się spożywania alkoholu podczas całej wycieczki.
 10. Wizerunek osób przebywających na wycieczce może zostać utrwalony na kamerach, bądź aparatach fotograficznych, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocji związku. „Uczestnicząc w wycieczce do Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem, zakończonej ogniskiem, dnia 13.05.2017r., automatycznie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie  mojego wizerunku, jak i wizerunku mojego dziecka, na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich). Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz kręconego filmu, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celach niekomercyjnych”.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Ogrodu Botanicznego.
 12. Regulamin Wycieczki, z dnia 13.05.2017r. jest udostępniony do wiadomości na stronie internetowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PŁ: solidarnosc.p.lodz.pl

ORGANIZATOR KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „Solidarność” PŁ

ZAPRASZAMY SERDECZNIE